Deklaracja dostępności

Raport o dostępności

Raport o dostępności – wersja dla osób o specjalnych potrzebach

Fabryka Kultury w Redzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fabryki Kultury w Redzie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-04-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-04-18

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-16
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Kolak
E-mail: monika@fabrykakultury.pl
Telefon: 58 736 28 28

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• organ nadzorujący: Dyrektor Fabryki Kultury w Redzie
• adres:
Fabryka Kultury w Redzie
ul. Łąkowa 59a
84-240 Reda

• e-mail: biuro@fabrykakultury.pl
• Telefon: 58 736 28 28
• Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

__________________________________

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

LOKALIZACJA I DOJAZD

Fabryka Kultury w Redzie
ul. Łąkowa 59a
84-240 Reda

Budynek położony jest na ulicy Łąkowej, której przedłużeniem jest ulica Tenisowa.

Lokalizacja umożliwia sprawny dojazd do innych części miasta, zarówno komunikacją miejską, jak i własnym środkiem transportu.

Najbliższe przystanki:

Przystanek SKM

 • Stacja:  REDA ( ok 1,5 km, 18 min drogi)

Przystanek autobusowy

 • Przystanek: Reda Łąkowa – Osiedle 01 (ok 190 m, 2 min drogi
 • Przystanek: Reda Łąkowa – Osiedle 02 (ok 240 m, 4 min drogi )
 • Linie: 9, 17, 18

Linie autobusowe obsługiwane są pojazdami niskopodłogowymi i wysokopodłogowymi.

Do budynku prowadzą 2 wejścia

Główne:

– od ul. Łąkowej, przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Przy wejściu zamontowany jest dzwonek.

Koncertowe:

– od ul. Łąkowej przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków.

Budynek

 • Dostępność sali koncertowej – wejście dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami od strony wejścia głównego lub wejścia koncertowego. Możliwość poruszania się na wózku, brak progów przy wejściu do sali. Nagłośnie oraz duży ekran ścienny.
 • Dostępność pracowni – wejście dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami od strony wejścia głównego lub wejścia koncertowego. Możliwość poruszania się na wózku, brak progów przy wejściu do sal.
 • Recepcja instytucji – znajduje się na w korytarzu po lewej stronie od wejścia głównego do budynku.
 • Wszystkie pomieszczenia Fabryki Kultury w Redzie znajdują się na parterze.

Oznaczenie – budynek jest wyraźnie oznakowany na elewacji – logotypem Fabryki Kultury  (od ul. Łąkowej – widoczny podczas dojazdu do budynku) oraz informacją przy wejściu głównym (od ul. Łąkowej).W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Parking + Miejsca postojowe – miejsca parkingowe dla osób odwiedzających Fabrykę Kultury w Redzie znajdują się na bezpłatnym parkingu wzdłuż budynku (od strony ul. Łąkowej), naprzeciwko wejścia głównego do budynku (ul. Łąkowa) oraz w przypadku dużych imprez na parkingu należącym do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (ul. Łąkowa).

Trasa wolna od przeszkód – Aranżacja przestrzeni, szerokość korytarzy i drzwi oraz brak zmian poziomów zapewnia trasę wolną od przeszkód.

Toalety – Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w korytarzu, za recepcją Instytucji.

W Fabryce Kultury w Redzie istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

 • Zamiar skorzystania z pomocy należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonego załatwienia sprawy: mailowo na adres biuro@fabrykakultury.pl, lub telefonicznie pod numerem (58) 736 28 28 (recepcja)
 • Instytucja nie posiada pętli indukcyjnych.

Pies asystujący – do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wyświetl większą mapę