O Nas

Miejski Dom Kultury w Redzie, czyli Fabryka Kultury – jest publiczną instytucją kultury o lokalnym zasięgu działań.
Zgodnie ze statutem MDK w Redzie realizuje zadania w dziedzinie tworzenia i upowszechniania, ochrony kultury oraz edukacji, turystki i promocji Gminy Miasto Reda.

MDK w Redzie jako instytucja o charakterze publicznym w swoich celach statutowych zapewnia rozwój działań artystycznych o charakterze profesjonalnym i amatorskim – wspiera działalność zespołów folklorystycznych, muzycznych, tanecznych i teatralnych, poprzez organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz edukacji i animacji kulturalnej.

MDK w Redzie realizuje swoje cele poprzez współpracę z samorządem lokalnym, instytucjami edukacyjnymi, instytucjami kulturalnymi, a także organizacjami pozarządowymi.

Jak powstała Fabryka Kultury?

Miejski Dom Kultury w Redzie rozpoczął działalność 1 października 2013r., dzięki podpisaniu przez radnych uchwały nr XXXVII/394/2013 z dnia 28 sierpnia 2013r. Miało to miejsce podczas obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Redzie. Z dniem 28 października 2013r. powołano dyrektora Miejskiego Domu Kultury, którym w drodze konkursowej został Tomasz Wiśniewski.

Nowa siedziba MDK-u mieści się w starej wymiennikowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Komunalnego „Koksik” i została nazwana Fabryką Kultury.