COVID-19

Zarządzenie nr 02/05/2021D
Dyrektora Fabryki Kultury w Redzie z dnia 2021-05-26 roku
w sprawie funkcjonowania Fabryki Kultury w Redzie

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów Dz. U. poz. 957 z dnia 25 maja 2021 r., oraz § 14 pkt 1, § 15 pkt 1  Statutu Fabryki Kultury w Redzie zarządza się, co następuje:

§1 Od 4 czerwca wydarzenia Fabryki Kultury będą mogły być również organizowane w pomieszczeniach pod warunkiem:

  • udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz zapewnienia, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m kw. jego powierzchni
  • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa
  • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.

§2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Zarządzenie nr 01/05/2021D
Dyrektora Fabryki Kultury w Redzie z dnia 2021-05-07 roku
w sprawie funkcjonowania Fabryki Kultury w Redzie

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów Dz. U. poz. 861 z dnia 6 maja 2021 r., oraz § 14 pkt 1, § 15 pkt 1  Statutu Fabryki Kultury w Redzie zarządza się, co następuje:

§1 Od 15 maja prowadzenie działalności Fabryki Kultury,  będzie dopuszczalne wyłącznie na otwartym powietrzu, pod warunkiem udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni (nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc) lub przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub uczestnikami.

§2 Od 29 maja 2021 r. prowadzenie działalności Fabryki Kultury będzie dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni (nie więcej niż 50 proc. miejsc) lub przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub uczestnikami oraz zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa oraz zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.

§3 Od 15 maja będzie można organizować projekcje filmów na otwartym powietrzu, pod warunkiem udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni lub przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami. Od 29 maja projekcje filmowe będzie można prowadzić także w pomieszczeniach Fabryki Kultury, pod warunkiem udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni lub przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami, zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa oraz zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.

§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 


Zarządzenie nr 01/03/2021D
Dyrektora Fabryki Kultury w Redzie z dnia 12 marca 2021 roku,
w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego.

W związku z opublikowaniem ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE USTANOWIENIA OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII
z dnia 26 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 367)
tj. z dnia 12 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 447)
(zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 446, Dz.U. z 2021 r. poz. 436)
Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180 i 255) zarządza się, co następuje:

§1
Zawiesza się możliwość organizacji imprez artystycznych z udziałem publiczności, projekcji filmowych, spektakli na terenie Fabryki Kultury.

§2
Dopuszcza się prowadzenie prób i zajęć będących przygotowaniem do planowanych wydarzeń i występów artystycznych.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia


Zarządzenie nr 01/02/2021D
Dyrektora Fabryki Kultury w Redzie
z dnia 2021-02-21 roku
w sprawie funkcjonowania Fabryki Kultury w Redzie

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów Dz. U. Poz 267 zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 21 grudnia 2020 r. Dz. U. Poz 2316, Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112), oraz § 14 pkt 1, § 15 pkt 1 Statutu Fabryki Kultury w Redzie zarządza się, co następuje:
§1
Dopuszcza się na terenie Fabryki Kultury w Redzie działań sekcji w zakresie związanym z przygotowaniem i realizacją wydarzeń artystycznych, wystaw oraz działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo.
§2
Wydarzenia artystyczne mogą odbywać się w następujących obostrzeniach:
1) z udostępnieniem widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami; ale nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących.
2) zapewnieniem, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki.
3) zapewnieniem, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Zarządzenie nr 01/10/2020D
Dyrektora Fabryki Kultury w Redzie
z dnia 2020-10-19 roku
w sprawie funkcjonowania Fabryki Kultury w Redzie

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.z 2020 r. poz. 194), § 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 964), z późniejszymi zmianami z dnia 14 października 2020 r., § 14 pkt 1, § 15 pkt 1 Statutu Fabryki Kultury w Redzie, w związku z wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, zarządzam co następuje:
§1
W związku z kolejnymi ograniczeniami związanymi z epidemią Covid-19, w tym wejściem powiatu wejherowskiego do tzw. „strefy czerwonej” zarządza się na terenie Fabryki Kultury następujące ograniczenia:

  1. Po wejściu do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce;
  2. Podobnie jak na zewnątrz budynku, również w pomieszczeniach wspólnych tj. w kuchni i na korytarzach obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa;
  3. Maseczki i przyłbice można zdjąć jedynie przy swoim stanowisku pracy;
  4. W pomieszczeniu kuchennym może jednocześnie przebywać tylko jedna osoba;
  5. Wszyscy pracownicy zobowiązani się do zachowania dystansu społecznego minimum 1,5 metra;
  6. Pracownicy odpowiedzialni za sprzątanie pomieszczeń dokonują dezynfekcji klamek i powierzchni blatów, przed przyjściem do pracy pozostałych pracowników;
  7. Pracownicy recepcji zobowiązani są do dezynfekcji klamek, przycisków i innych urządzeń w częściach wspólnych, do których dostęp mają pracownicy co 3 godziny;

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr 01/06/2020D
Dyrektora Fabryki Kultury w Redzie

z dnia 2020-06-03
w sprawie stopniowego i ograniczonego przywracania działalności Fabryki Kultury w Redzie

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.z 2020 r. poz. 194), § 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 964), § 14 pkt 1, § 15 pkt 1 Statutu Fabryki Kultury w Redzie, w związku z wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, uzgodnionymi i zaakceptowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego, zarządzam co następuje:

W związku z wdrażaniem czwartego etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem SARS­CoV-2, mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia odbiorców oraz pracowników domów, centrów i ośrodków kultury, wprowadza się instrukcję w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków przywracania funkcjonowania Fabryki Kultury w Redzie, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

PLIKI DO POBRANIA:

ZARZĄDZENIE nr 02/05/2021D

ZARZĄDZENIE nr 01/05/2021D

ZARZĄDZENIE nr 01/03/2021D

ZARZĄDZENIE nr 01/02/2021D

ZARZĄDZENIE nr 01/10/2020D

ZARZĄDZENIE nr 01/06/2020D

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W IMPREZACH:


Udział widzów w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem:
1.zakrywania ust i nosa przez widzów;
2.rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:
a.uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
b.jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
3.zachowania dystansu m.in. 1,5 metra.

Dowiedz się więcej o wytycznych sanitarnych

GODZINY OTWARCIA FABRYKI KULTURY:

poniedziałek 09:00 – 18:00
wtorek 09:00 – 17:00
środa 09:00–18:00
czwartek 09:00–17:00
piątek 09:00 – 17:00
sobota Zamknięte
niedziela Zamknięte