COVID-19

Zarządzenie nr 01/03/2021D
Dyrektora Fabryki Kultury w Redzie z dnia 12 marca 2021 roku,
w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego.

W związku z opublikowaniem ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE USTANOWIENIA OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII
z dnia 26 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 367)
tj. z dnia 12 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 447)
(zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 446, Dz.U. z 2021 r. poz. 436)
Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180 i 255) zarządza się, co następuje:

§1
Zawiesza się możliwość organizacji imprez artystycznych z udziałem publiczności, projekcji filmowych, spektakli na terenie Fabryki Kultury.

§2
Dopuszcza się prowadzenie prób i zajęć będących przygotowaniem do planowanych wydarzeń i występów artystycznych.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia


Zarządzenie nr 01/02/2021D
Dyrektora Fabryki Kultury w Redzie
z dnia 2021-02-21 roku
w sprawie funkcjonowania Fabryki Kultury w Redzie

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów Dz. U. Poz 267 zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 21 grudnia 2020 r. Dz. U. Poz 2316, Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112), oraz § 14 pkt 1, § 15 pkt 1 Statutu Fabryki Kultury w Redzie zarządza się, co następuje:
§1
Dopuszcza się na terenie Fabryki Kultury w Redzie działań sekcji w zakresie związanym z przygotowaniem i realizacją wydarzeń artystycznych, wystaw oraz działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo.
§2
Wydarzenia artystyczne mogą odbywać się w następujących obostrzeniach:
1) z udostępnieniem widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami; ale nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących.
2) zapewnieniem, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki.
3) zapewnieniem, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Zarządzenie nr 01/10/2020D
Dyrektora Fabryki Kultury w Redzie
z dnia 2020-10-19 roku
w sprawie funkcjonowania Fabryki Kultury w Redzie

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.z 2020 r. poz. 194), § 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 964), z późniejszymi zmianami z dnia 14 października 2020 r., § 14 pkt 1, § 15 pkt 1 Statutu Fabryki Kultury w Redzie, w związku z wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, zarządzam co następuje:
§1
W związku z kolejnymi ograniczeniami związanymi z epidemią Covid-19, w tym wejściem powiatu wejherowskiego do tzw. „strefy czerwonej” zarządza się na terenie Fabryki Kultury następujące ograniczenia:

  1. Po wejściu do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce;
  2. Podobnie jak na zewnątrz budynku, również w pomieszczeniach wspólnych tj. w kuchni i na korytarzach obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa;
  3. Maseczki i przyłbice można zdjąć jedynie przy swoim stanowisku pracy;
  4. W pomieszczeniu kuchennym może jednocześnie przebywać tylko jedna osoba;
  5. Wszyscy pracownicy zobowiązani się do zachowania dystansu społecznego minimum 1,5 metra;
  6. Pracownicy odpowiedzialni za sprzątanie pomieszczeń dokonują dezynfekcji klamek i powierzchni blatów, przed przyjściem do pracy pozostałych pracowników;
  7. Pracownicy recepcji zobowiązani są do dezynfekcji klamek, przycisków i innych urządzeń w częściach wspólnych, do których dostęp mają pracownicy co 3 godziny;

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr 01/06/2020D
Dyrektora Fabryki Kultury w Redzie

z dnia 2020-06-03
w sprawie stopniowego i ograniczonego przywracania działalności Fabryki Kultury w Redzie

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.z 2020 r. poz. 194), § 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 964), § 14 pkt 1, § 15 pkt 1 Statutu Fabryki Kultury w Redzie, w związku z wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, uzgodnionymi i zaakceptowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego, zarządzam co następuje:

W związku z wdrażaniem czwartego etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem SARS­CoV-2, mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia odbiorców oraz pracowników domów, centrów i ośrodków kultury, wprowadza się instrukcję w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków przywracania funkcjonowania Fabryki Kultury w Redzie, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

PLIKI DO POBRANIA:

ZARZĄDZENIE nr 01/03/2021D

ZARZĄDZENIE nr 01/02/2021D

ZARZĄDZENIE nr 01/10/2020D

ZARZĄDZENIE nr 01/06/2020D

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W IMPREZACH:


Udział widzów w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem:
1.zakrywania ust i nosa przez widzów;
2.rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:
a.uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
b.jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
3.zachowania dystansu m.in. 1,5 metra.

Dowiedz się więcej o wytycznych sanitarnych

GODZINY OTWARCIA FABRYKI KULTURY:

poniedziałek 09:00 – 20:45
wtorek 09:00 – 20:45
środa 09:00–21:15
czwartek 09:00–19:45
piątek 09:00 – 17:00
sobota Zamknięte
niedziela Zamknięte